Otevřít menu

Na úvodní stranu Knihovna Těmice

Návštěv :
Celkem : 2119
Týden : 5
Dnes : 2

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Těmicích

 

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Těmicích schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. z  r. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby – absenční a prezenční: půjčování knih, periodik, zvukových, audiovizuálních a elektronických médií

           b)      meziknihovní služby (MVS)

c)      informační služby: 

                                                              i.      informace o katalozích, fondech a využívání knihovny 

d)     vzdělávací služby

                                                  i.            výukové lekce pro žáky MŠ, ZŠ, veřejnost

                   ii.            přednášková činnost

 

2.      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně. 

 

3.      Veškeré finanční částky (registrační poplatky, manipulační poplatky, sankční poplatky, apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

1.      Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele, zpravidla občanského průkazu občana ČR. Čtenář svým podpisem na přihlášce potvrzuje znalost knihovního a výpůjčního řádu. Za průkaz a jeho případné zneužití ručí čtenář, proto je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce, ztrátu nebo zneužití průkazu. Každý čtenář zaplatí při přihlašování nebo při první návštěvě knihovny registrační poplatek v daném roce dle Ceníku

 

2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. 

 

3.      Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

4.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 5

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů. 

 

2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

3.       Uživatelům se půjčují dokumenty po předložení platného čtenářského průkazu.

 

Čl. 6

 

Rozhodnutí o půjčování

 

1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů: 

a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)     které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 7

 

Postupy při půjčování

 

1.      Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně, elektronicky, atp.).

3.      Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

4.      Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru nebo požádat o pomoc knihovníka. Pokud dokument není ve fondu vlastní knihovny, lze výpůjčku zprostředkovat pomocí MVS.

 

Čl. 8

 

Výpůjční lhůty

 

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

2.      Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 

 

Čl. 9

 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. 

 

2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 10

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení viz. Ceník.

6.      Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 11

 

Ztráty a náhrady

 

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. 

2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 12

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1.      Poplatek z prodlení:

a)      povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2.      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou. 

3.      Ztráta průkazu uživatele:

a)      za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 13

 

Náhrada všeobecných škod

 

1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

            

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

3.      Ruší se Knihovní řád ze dne 31. 1. 2003

4.      Tento Knihovní řád platí od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1.      Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Těmicích.

2.      Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

Příloha 1

 

Ceník – smluvní ceny a náhrady

 

 

Registrační poplatek na 365 dní:

 

Dospělí, důchodci, studenti do 26 let, učni:              20 Kč 

Důchodci nad 80 let a držitelé průkazu ZTP:            zdarma 

Děti:                                                                           10 Kč 

 

Náhrady:

 

Vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě nebo poškození: 10 Kč 

 

Poškození čárového kódu v knize nebo periodiku:    10 Kč 

Ztráta nebo poškození obalu knihy:                           10 Kč

 

Ztráta nebo úplné poškození dokumentu 

- vydaného do roku 1990      70 Kč

- vydaného po roce 1990       Pořizovací cena nebo nový dokument 

 

 

Dílčí poškození dokumentu: odborně posoudí paní knihovnice

- vydaného do roku 1990      40 Kč

- vydaného po roce 1990       50 % z pořizovací ceny

 

 

Upomínky:

 

1. upomínka:    10 Kč                         1. upomínka děti:        5 Kč 

   2. upomínka:    20 Kč                       2. upomínka děti:        10 Kč 

3. upomínka:    40 Kč                         3. upomínka děti:        20 Kč 

4. upomínací dopis: 100 Kč               4. upomínací dopis:     50 Kč

 (Poplatky za neuhrazené upomínky se sčítají.)

 

 

TISK:             

Pouze černobílý

1 strana A4:                3 Kč

 

 

Příloha 2

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna v Těmicích (dále jen knihovna).

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu: 

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu údaj, který umožní zařadit uživatele do určité kategorie, a tím stanovit výši registračního poplatku (dítě, student, pracující, důchodce, držitel ZTP)

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje:  číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, přehled upomínek

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. 

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.  

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 1 rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás.